[Sự kiện mở server] Kỳ Trân Các

Chưởng môn thu thập phần thưởng Giang Hồ, thưởng Tu Luyện, khiêu chiến Vạn An Tự, Huyết Chiến Tương Dương, Cấm Địa, hoàn thành cáo tị đều có thể nhận được vật phẩm đặc biệt sử dụng trong Kỳ Trân Các. Mỗi lần sử dụng vật phẩm đặc biệt để đổi thưởng, ngoài phần thưởng của lần đổi đó thì chưởng môn cũng nhận được điểm Kỳ Trân, đạt mốc điểm Kỳ Trân nhất định sẽ nhận thêm thưởng

Vật phẩm đặc biệt nhận được sẽ biến mất khi Kỳ Trân Các đóng lại. Các vật phẩm đặc biệt nhận được khi khiêu chiến các hoạt động sẽ có giới hạn nhất định

Tham gia Kỳ Trân Các có thể đổi

 • Dương Quá 3 sao
 • Hoàng Dung 3 sao
 • Quách TĨnh 3 sao
 • Chân nguyên
 • Thiên Thạch cấp 1
 • Mảnh hồn lam
 • Mảnh hồn vàng
 • Đồng hồ 4h Bạc
 • Đồng hồ 4h Chân nguyên
 • Đồng hồ 4h Hồn Thạch
 • Bồi nguyên đan
 • Đệ tử lệnh
 • Thánh hỏa lệnh
 • Bùa tinh luyện trung cấp
 • Đá cường hóa cấp 2
 • Thiên thạch cấp 2

 

 

Game