[Sự kiện mở server] - Thẻ Tháng

Chưởng môn dùng ngọc kích hoạt thẻ tháng, nhận hỗ trợ tăng sát thương cho toàn đội, mỗi ngày trong tháng đều có thể nhận KNB. Hết tháng có thể kích hoạt lại, người chơi có thể mua nhiều gói cùng loại để tăng thời gian.

2 loại thẻ tháng nếu mua cùng nhau sẽ được cộng dồn lợi ích KNB của cả 2 gói, hỗ trợ tăng sát thương sẽ chỉ tính của gói có giá trị cao hơn.

Ưu đãi thẻ thường:

- Nhận tổng 1.200 KNB

- Tăng 10% tài nguyên từ Tu Luyện

- Tăng 5% Chân Nguyên từ Tu Luyện

- Tăng 5% công tất cả các tướng khi ra trận

Ưu đãi thẻ vàng:

- Nhận tổng 2.400 KNB

- Tăng 20% tài nguyên từ Tu Luyện

- Tăng 10% Chân Nguyên từ Tu Luyện

- Tăng 10% công tất cả các tướng khi ra trận

Khi kích hoạt thẻ tháng, thẻ sẽ hiển thị thời gian đếm ngược, quà ngày sẽ được gửi thẳng vào thư

Game